Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną uczelnią akademicką działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 8 maja 2001 r. i wpisana jest pod numerem 143 do właściwego rejestru szkół wyższych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie kształci na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych i prawnych.

Uczelnia realizuje również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Biuro ds. Rozwoju. Biuro realizuje własne projekty jak również wspiera i uczestniczy w projektach realizowanych wspólnie z kadrą akademicką Uczelni, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami.


Inne projekty, które realizuje uczelnia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to:


"Ja jestem kobieta pracująca"

„Profesjonalizm dźwignią handlu"

"Zostań w Polsce-swoim szefem"


Kapitał ludzki Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Unia Europejska