REKRUTACJA

 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie „Menadżer projektów badawczych" oraz procedury rekrutacji określał obowiązujący  Regulamin Projektu „Menadżer projektów badawczych". Kwalifikacja uczestniczek i uczestników nastąpiła na podstawie oceny Formularza Rekrutacyjnego dokonana przez Komisję Rekrutacyjną. Ocenie podlegały kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne, które zapisane zostały w Regulaminie Projektu oraz w Karcie Oceny Formularza Rekrutacyjnego (dokumenty dostępne na stronie Projektu www.naukaibiznes.vizja.pl). W okresie trwania rekrutacji, tj. od 15 listopada do 10 grudnia 2010 r. do Biura Projektu wpłynęło 185 Formularzy Rekrutacyjnych. Po terminie wpłynęło 6 Formularzy Rekrutacyjnych. Ocena kryteriów formalnych i merytorycznych przeprowadzona została w dniach 10-12 grudnia 2010 przez Komisję Rekrutacyjną. Po przejściu etapu oceny formalnej dokonana została ocena merytoryczna wniosków zgodnie z przyjętymi regulacjami:

 

  • Umotywowanie chęci udziału w projekcie „Menadżer projektów badawczych" (0-5 punktów);
  • Znajomość zagadnień, które będą poruszane na warsztatach w ramach projektu „Menadżer projektów badawczych" (0-5 punktów);
  • Możliwość komercjalizacji badań prowadzonych przez kandydata/tkę (0-5 punktów).

 

Osoby, które otrzymały łącznie powyżej 11 punktów zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie. Osoby, które chciałyby poznać przyczynę niezakwalifikowania do Projektu, mają prawo do wglądu do Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego w Biurze Projektu „Menadżer projektów badawczych", ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, w godzinach pracy Biura Projektu, tj. 9.00 - 15.00, osobiście, za okazaniem dowodu osobistego, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną. Nie udzielamy informacji dotyczących oceny merytorycznej drogą telefoniczną i mailową.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Menadżer projektów badawczych" oraz lista rezerwowa znajdują się tutaj.

 

 

 

 

Rekrutacja do projektu "Menadżer projektów badawczych" odbyła się w okresie 15 listopad - 10 grudzień 2010 r. Liczba miejsc w Projekcie dla Uczestników/czek jest ograniczona i wynosi 50, w tym minimum 26 miejsc przewidzianych jest dla kobiet. O przyjęciu nie decydowała kolejność zgłoszeń. Informacje o wolnych miejscach będą dostępne na stronie www.naukaibiznes.vizja.pl

 

Potencjalny/a Uczestnik/czka jest zobowiązany/a w procesie rekrutacji złożyć komplet następujących dokumentów:

 

  • Formularz Rekrutacyjny wraz z:

 

1.     Podpisaną deklaracją uczestnictwa w projekcie

„Menadżer projektów badawczych",

2.     Podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z

Regulaminem projektu "Menadżer projektów badawczych",

3.     Podpisanym oświadczeniem o kwalifikowaniu się

do grupy docelowej projektu "Menadżer projektów badawczych",

4.     Podpisaną zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku

oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych,

5.     Zaświadczeniem o zatrudnieniu na stanowisku

pracownika/czki naukowego/ej,

 

  • Kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę,
  • Krótki opis przygotowywanych/prowadzonych prac naukowo-badawczych.

Wzory załączników w wersji elektronicznej sa udostępnione stronie projektu.

 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą na adres Biura Projektu z dopiskiem na kopercie "MENADŻER PROJEKTÓW BADAWCZYCH". Dopuszczamy również przesłanie skanów dokumentów w wersji elektronicznej na adres: naukaibiznes@vizja.pl.


Drogą pocztową:


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Biuro Projektu

ul. Pawia 55, pokój 219 C

01-030 Warszawa


Osobiście:


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Biuro Projektu

ul. Pawia 55, pokój 219 C

01-030 Warszawa

poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00

 

Po złożeniu przez potencjalnego/ą Uczestnika/czkę kompletu dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona oceny spełniania kryteriów podstawowych (formalnych) oraz merytorycznych i w przypadku pozytywnej oceny zawiadomi Uczestnika/czkę drogą e-mailową.

 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników rekrutacji 05.01.2011 r.

 

Uczestnicy/czki procesu rekrutacji, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają potwierdzenie decyzji Komisji Rekrutacyjnej drogą e-mailową oraz zaproszenie do podpisania Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych w ramach projektu.

 

W przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc - Kandydaci/tki spełniający/e kryteria kwalifikowalności, którzy/re nie zostaną przyjęci - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej według kryteriów dodatkowych i uzupełniających. Lista rezerwowa jest podstawą do kwalifikowania Kandydatów na listę Uczestników/czek na wypadek rezygnacji osoby zakwalifikowanej.

 


Kapitał ludzki Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Unia Europejska