UCZESTNICY I UCZESTNICZKI

 

 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie „Menadżer projektów badawczych" oraz procedury rekrutacji określał obowiązujący  Regulamin Projektu „Menadżer projektów badawczych". Kwalifikacja uczestniczek i uczestników nastąpiła na podstawie oceny Formularza Rekrutacyjnego dokonana przez Komisję Rekrutacyjną. Ocenie podlegały kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne, które zapisane zostały w Regulaminie Projektu oraz w Karcie Oceny Formularza Rekrutacyjnego (dokumenty dostępne na stronie Projektu www.naukaibiznes.vizja.pl). W okresie trwania rekrutacji, tj. od 15 listopada do 10 grudnia 2010 r. do Biura Projektu wpłynęło 185 Formularzy Rekrutacyjnych. Po terminie wpłynęło 6 Formularzy Rekrutacyjnych. Ocena kryteriów formalnych i merytorycznych przeprowadzona została w dniach 10-12 grudnia 2010 przez Komisję Rekrutacyjną. Po przejściu etapu oceny formalnej dokonana została ocena merytoryczna wniosków zgodnie z przyjętymi regulacjami:

 

  • Umotywowanie chęci udziału w projekcie „Menadżer projektów badawczych" (0-5 punktów);
  • Znajomość zagadnień, które będą poruszane na warsztatach w ramach projektu „Menadżer projektów badawczych" (0-5 punktów);
  • Możliwość komercjalizacji badań prowadzonych przez kandydata/tkę (0-5 punktów).

 

Osoby, które otrzymały łącznie powyżej 11 punktów zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie. Osoby, które chciałyby poznać przyczynę niezakwalifikowania do Projektu, mają prawo do wglądu do Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego w Biurze Projektu „Menadżer projektów badawczych", ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, w godzinach pracy Biura Projektu, tj. 9.00 - 15.00, osobiście, za okazaniem dowodu osobistego, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną. Nie udzielamy informacji dotyczących oceny merytorycznej drogą telefoniczną i mailową.

 

Poniżej lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Menadżer projektów badawczych" oraz lista rezerwowa.

 

 

 


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MENADŻER PROJEKTÓW BADAWCZYCH W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJImię

Nazwisko

1.

Tomasz

Basiński

2.

Bartłomiiej

Bereska

3.

Arkadiusz

Białek

4.

Agnieszka

Bitkowska

5.

Alfred

Błaszczyk

6.

Anna

Bombińska-Domżał

7.

Leszek

Borowiec

8.

Ewa

Bryl

9.

Anna

Czerwoniec

10.

Julian

Daszkowski

11.

Jerzy

Domżał

12.

Magdalena

Frąc

13.

Rumiana

Górska

14.

Mariusz

Gruza

15.

Dorota

Gryko

16.

Małgorzata

Gut

17.

Barbara

Jacennik

18.

Joanna

Kaczorowska

19.

Agnieszka

Kaflak

20.

Emilia

Klemeńska

21.

Piotr

Koprowski

22.

Anna

Korombel

23.

Barbara

Kowalewska

24.

Tomasz

Kownacki

25.

Artur

Kozłowski

26.

Krzysztof

Kryża

27.

Marcin

Lewandowski

28.

Agnieszka

Lisiak

29.

Rafał

Loska

30.

Tadeusz

Malewski

31.

Monika

Mirkowska

32.

Agnieszka

Nawrocka

33.

Wiktor

Olchowik

34.

Maciej

Operacz

35.

Beata

Pająk

36.

Władysław

Papacz

37.

Dorota

Powała

38.

Małgorzata

Przybyło

39.

Łukasz

Radliński

40.

Marcin

Rosiński

41.

Joanna

Rutkowska

42.

Paweł

Smółka

43.

Ewa

Stępień

44.

Justyna

Sulej

45.

Katarzyna

Szczepańska

46.

Paweł

Śliwiński

47.

Aneta

Świercz

48.

Marek

Warzała

49.

Cezary

Worek

50.

Aleksandra

Zaleśna

 

 


LISTA REZERWOWA


1

Katarzyna

Kaczyńska

2

Marcin

Barski

3

Anna

Bierczyńska-Krzysik

4

Ilona

Biernacka-Ligięza

5

Sławomir

Grabarczyk

6

Tomasz

Jeruzalski

7

Urszula

Kąkol

8

Piotr

Kuryło

9

Arkadiusz

Listkowski

10

Monika

Łobaziewicz

11

Maja

Prudzienica

12

Lena Daria

Ruzik

13

Dawid

Stawski

14

Justyna

Wrzosek

15

Paweł

Żero

 

 

O kolejności zakwalifikowania osób z listy rezerwowej do udziału w projekcie w przypadku tej samej ilości punktów decyduje ilość przyznanych punktów w kategorii „Możliwość komercjalizacji badań".

 

 

 

Grupą docelową projektu jest 50 pracowników i pracowniczek jednostek naukowych oraz pracowników i pracowniczek podmiotów działających na rzecz nauki, którzy prowadzą badania naukowe podlegające komercjalizacji. Wsparcie zostanie skierowane do 50 osób, w tym do 24 mężczyzn i 26 kobiet, spełniając tym samym zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba spełniająca poniższe warunki:

  • Jest osobą pełnoletnią, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

  • Jest pracownikiem/czką (zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy) polskiej jednostki naukowej (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki) , tj.:

         

               -         podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub

                         wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych

                         szkół,

-         placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

-         jednostki badawczo-rozwojowe,

-         międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie

          odrębnych przepisów,

-         jednostki organizacyjne posiadające status jednostki

          badawczo-rozwojowej,

               -         Polską Akademię Umiejętności,

               -         inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-f,

                         posiadające osobowość prawną i siedzibę w Polsce.

          z wyłączeniem przedsiębiorstw posiadających status centrów badawczo-rozwojowych.

  lub

  • Jest pracownikiem/czką polskich podmiotów działających na rzecz nauki w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. podmiot wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu działalności wspomagającej badania, posiadający osobowość prawną i siedzibę w Polsce, nieotrzymujący dotacji podmiotowej ze środków finansowych na naukę.

oraz
  • Deklaruje możliwość komercjalizacji wyników prowadzonych badań.

Kapitał ludzki Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Unia Europejska